Algemene voorwaarden

Artikel 1:         Identificatie en algemene bepalingen

1.1.

VEST MANAGEMENT BV, met maatschappelijke zetel te 2930 Malle, Bergstraatje 19 en met ondernemingsnummer 0759.662.824 en met handelsbenaming BAR-OLO.

Telefoonnummer: +32 470 42 87 05
e-mail: welkom@bar-olo.be

Hierna genoemd: “BAR-OLO”

DE KOPER: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die goederen aankoopt van BAR-OLO

Hierna genoemd: “DE KOPER”

BAR-OLO en DE KOPER hierna samen genoemd: “PARTIJEN”

1.2.

BAR-OLO is actief als o.a. groot- en kleinhandelaar in wijnen en geestrijke dranken dewelke te koop zijn op de maatschappelijke zetel van BAR-OLO dan wel op afstand via de webshop op www.bar-olo-be

1.3.

Voorliggende algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, offerte, bestelling, levering van goederen en/of factuur van BAR-OLO. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen PARTIJEN.

Deze algemene voorwaarden worden aan DE KOPER ter beschikking gesteld voor het sluiten van de overeenkomst tussen PARTIJEN, op een wijze die DE KOPER in staat stelt de algemene voorwaarden te bewaren op een duurzame elektronische drager.

Er wordt geen rekening gehouden met de algemene en/of bijzondere voorwaarden van DE KOPER. De algemene en/of bijzondere voorwaarden van DE KOPER kunnen BAR-OLO enkel maar binden indien dit schriftelijk en uitdrukkelijk werd overeengekomen.

1.4.

BAR-OLO zal de goederen leveren in overeenstemming met de bepalingen zoals uiteengezet in het order en met alle nodige zorgvuldigheid, vaardigheden, expertise en kennis die van de leverancier in hetzelfde domein kunnen worden verwacht.

DE KOPER is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en correcte levering door BAR-OLO mogelijk te maken.

Artikel 2          Aanbiedingen, totstandkoming en wijziging van de overeenkomst

2.1.

De overeenkomst tussen PARTIJEN is gesloten zodra DE KOPER het aanbod én de algemene voorwaarden heeft aanvaard.

De overeenkomst tussen PARTIJEN en de algemene voorwaarden blijven van kracht tot alle verbintenissen zijn uitgevoerd.

2.2.

Wijzigingen van de overeenkomst door DE KOPER zijn slechts bindend voor zover dit schriftelijk tussen PARTIJEN werd overeengekomen.

Elke wijziging door DE KOPER na de totstandkoming van de overeenkomst kan een aanpassing meebrengen van prijs en/of leveringstermijn.

Artikel 3          Prijzen

3.1.

De geldende prijzen van de producten van BAR-OLO zijn deze die vermeld worden op de Website op het moment dat DE KOPER zijn bestelling plaatst.

De vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW tegen het geldende huidige tarief.

De vermelde prijzen zijn steeds exclusief leveringskosten. De leveringskosten zijn door DE KOPER raadpleegbaar en afhankelijk van de plaats waarnaar de producten dienen te worden verzonden.

Alvorens een bestelling te plaatsen zal de totale prijs, inclusief alle kosten en belastingen raadpleegbaar zijn door DE KOPER.

3.2.

Alle geoffreerde en overeengekomen prijzen zijn gebaseerd op alsdan geldende wisselkoersen, inkoopprijzen, belastingen, sociale lasten, tarieven en productiekosten. Indien na het sluiten van de overeenkomst één of meerdere van deze factoren wijzigingen ondergaan, of indien blijkt dat een product niet correct is geprijsd, zal BAR-OLO DE KOPER hiervan schriftelijk in kennis stellen.

DE KOPER heeft alsdan de mogelijkheid de bestelde producten te blijven aankopen aan de gewijzigde prijs, dan wel de bestelling te annuleren volgens de annuleringsprocedure zoals bepaald in artikel 7 van huidige algemene voorwaarden.

In het geval zoals omschreven in huidig artikel, zal de bestelling pas verwerkt worden nadat BAR-OLO de instructies van DE KOPER heeft ontvangen, binnen de 3 dagen nadat BAR-OLO DE KOPER in kennis heeft gesteld van de prijswijziging.

Indien BAR-OLO geen instructie bekomt van DE KOPER binnen de gestelde termijn, wordt de geplaatste bestelling als geannuleerd beschouwd.

Artikel 4          Levering en eigendomsvoorbehoud

4.1.

De door BAR-OLO opgegeven leveringstermijnen worden steeds vrijblijvend verstrekt. In geen geval zal het overschrijden van deze termijnen door DE KOPER kunnen ingeroepen worden als reden voor annulering, verbreking of ontbinding van de overeenkomst, voor het aanrekenen van een schadevergoeding en/of de uitvoering der werken en/of de betaling te weigeren.

Indien BAR-OLO niet in staat is de bestelde producten te leveren binnen de overeengekomen termijn, zal BAR-OLO de klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen en een nieuwe, redelijke leveringstermijn geven. Indien BAR-OLO de termijn opnieuw overschrijdt, heeft DE KOPER het recht de bestelling te annuleren zoals bepaald in artikel 7 van huidige algemene voorwaarden.

BAR-OLO behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen van de bestelde producten te verrichten, bijvoorbeeld indien een deel van de bestelling vertraging oploopt of niet langer leverbaar is. In geval van gedeeltelijke levering zal BAR-OLO DE KOPER daarvan schriftelijk in kennis stellen.

4.2.

BAR-OLO zal de bestelling leveren op het adres dat DE KOPER heeft opgegeven tijdens het aankoopproces.

Indien er op het moment van levering niemand beschikbaar is op het adres van DE KOPER, dient DE KOPER de instructies te volgen van de leveringsdienst die belast is met de levering van de bestelling.

4.3.

Er geldt een eigendomsvoorbehoud in het voordeel van BAR-OLO. De eigendomsoverdracht van de goederen wordt opgeschort tot de volledige betaling van de bestelling. DE KOPER erkent uitdrukkelijk dat BAR-OLO het recht behoudt de goederen terug te vorderen bij gebreke aan volledige betaling.

4.4.

Het risico van de goederen gaat over naar DE KOPER vanaf bestelling.

Bij levering of afhaling dient DE KOPER de goederen te controleren op eventuele schade. Als de producten beschadigd zijn, mag DE KOPER de goederen niet aanvaarden en moet hij BAR-OLO daarvan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.

Zodra DE KOPER de bestelde goederen, voorbehoudloos in ontvangst heeft genomen, heeft hij geen verhaal meer op BAR-OLO.

Artikel 5:         Betalingsverplichtingen

5.1.

Alle facturen zijn betaalbaar op het moment van het plaatsen van de bestelling dan wel bij ontvangst van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

5.2.

Bij niet-betaling van het geheel of een gedeelte van de prijs bij B2C overeenkomsten, zijn de bepalingen uit

boek XIX van het Wetboek Economisch Recht van toepassing, en zal BAR-OLO DE KOPER een gratis herinnering sturen om het verschuldige bedrag te voldoen binnen 14 kalenderdagen. Betaalt DE KOPER niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag verhoogd met een jaarlijkse intrest aan de wettelijke interestvoet, alsook met een forfaitaire vergoeding van:

a) 20 euro als het verschuldigde saldo lager dan of gelijk aan 150 euro is;
b) 30 euro vermeerderd met 10 % van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500 euro is;
c) 65 euro vermeerderd met 5 % van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500 euro met een maximum van 2000 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500 euro is.

Bij B2B overeenkomsten zal er onmiddellijk en zonder ingebrekestelling bij (gedeeltelijke) niet- betaling de wettelijke interestvoet berekend volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties en een schadevergoeding van 10% op de hoofdsom met een minimum van 150 euro verschuldigd zijn.

5.4.

BAR-OLO behoudt zicht het recht voor om een bestelling te splitsen en in delen te leveren. BAR-OLO kan voor het geleverde al betaling vorderen.

5.5.

DE KOPER is niet gerechtigd tot schuldvergelijking ten aanzien van BAR-OLO.

Artikel 6:       Conformiteit en garantie

6.1.

Gebreken aan een gedeelte van de levering geven DE KOPER niet het recht de volledige levering te weigeren.

6.2.

Elke betwisting of protest dient op straffe van verval bij een ter post aangetekende brief aan BAR-OLO te worden gericht binnen de 8 kalenderdagen na de dag der levering, respectievelijk na de factuurdatum. Bij gebrek aan protest wordt DE KOPER geacht de goederen en factuur definitief te hebben aanvaard. Betwisting of protest schort de verplichtingen van DE KOPER niet op.

BAR-OLO zal zo nodig antwoorden op het door DE KOPER geformuleerde protest en zulks binnen een redelijke termijn. Het niet antwoorden op het protest van DE KOPER door BAR-OLO houdt niet automatisch een akkoord met de inhoud van het protest in.

Artikel 7:         Annulatie en ontbinding

7.1.

Ingeval van aankoop via de webshop van BAR-OLO heeft DE KOPER het recht om de bestelling zonder opgave van een reden en zonder kosten te annuleren voor de verzending van de bestelde goederen.

DE KOPER kan de bestelling voor verzending annuleren door een e-mail te sturen naar welkom@bar-olo.be met verzoek tot annulatie dan wel via het individueel account van DE KOPER op de Website.

In geval van tijdige annulering door DE KOPER zal BAR-OLO de reeds betaalde bedragen terugstorten op de kredietkaart of debetkaart die DE KOPER gebruikt heeft om te betaling via de webshop.

7.2.

Na verzending van de bevestiging door BAR-OLO dat de bestelde goederen onderweg zijn voor levering, kan DE KOPER de bestelling niet meer annuleren.

7.3.

Indien PARTIJEN niet behoorlijk of niet-tijdig voldoen aan de overeengekomen verplichtingen, is de andere partij gerechtigd de uitvoering van haar overeengekomen verbintenissen en de direct daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot dat de nakoming van de verbintenissen voldoende zeker is gesteld. In dat geval kan de andere partij tot geen enkele vergoeding voor eventuele schade gehouden worden. Onder schade worden kosten bedoeld die zowel indirect als direct door opschorting ontstaan.

7.4.

Ingeval van aanvraag van collectieve schuldenregeling, aanvraag van faillissement, stillegging of ontbinding van de klant, zullen alle overeenkomsten van rechtswege zijn ontbonden, tenzij één van PARTIJEN binnen een redelijk tijd mededeelt de nakoming van (een deel van) de betreffende overeenkomst(en) te verlangen. In dat laatste geval is de ene partij gerechtigd de uitvoering van het Order op te schorten tot de nakoming door de andere partij voldoende zeker is gesteld.

Artikel 8          Overmacht

8.1.

In geval van overmacht, te weten elke omstandigheid buiten de wil van PARTIJEN om en die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert (zoals staking, uitsluiting, opstootjes, revolutie, mobilisatie, oorlog, epidemieën, overheidsmaatregelen, transportmoeilijkheden, machinestoringen, brand, overstroming, elektriciteitspanne, in gebreke blijven van leveranciers of andere gelijksoortige of ongelijksoortige omstandigheden), kan de ene partij haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden, zonder dat de andere partij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn. In  dat geval behoudt BAR-OLO het recht op vergoeding voor de tot op dat moment verrichte diensten evenals gemaakte kosten.

Artikel 9:         Aansprakelijkheid

9.1.

BAR-OLO kan enkel aansprakelijk worden gehouden wegens een ernstige toerekenbare tekortkoming in haar verplichting indien DE KOPER BAR-OLO onverwijld en middels aangetekende zending een gedetailleerde ingebrekestelling verzonden heeft, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en BAR-OLO ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zodanig gedetailleerde omschrijving van de tekortkoming te bevatten, dat BAR-OLO in staat is adequaat te reageren.

9.2.

Elke aansprakelijkheid van BAR-OLO vervalt door het verloop van één jaar, te rekenen vanaf het moment van het ontstaan van de schade, met dien verstande dat elke aansprakelijkheid van BAR-OLO in ieder geval vervalt door verloop van één jaar, te rekenen vanaf het einde van de overeenkomst waarmee de schade het meest samenhangt.

9.3.

De eventuele aansprakelijkheid van BAR-OLO is beperkt tot de door DE KOPER werkelijk geleden directe schade dat het gevolg is van een bewezen toerekenbare tekortkoming in haar verplichtingen uit de overeenkomst of onrechtmatige daad. De vergoeding voor de werkelijk geleden directe schade is beperkt tot het bedrag gelijk aan het bedrag (exclusief BTW en heffingen) in de offerte en/of overeenkomst en met een maximum van €1.000,00.

BAR-OLO kan geenszins tot vergoeding gehouden worden voor indirecte schade, waaronder begrepen doch niet limitatief: de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, de verhoging van de algemene onkosten, de verhoogde administratiekosten, verlies of beschadiging van gegeven, verlies van contracten, de immateriële schade, verlies aan cliënteel en/of enige andere gevolgschade.

BAR-OLO is niet aansprakelijk voor de schade aan derden, zoals doch niet beperkt tot, de contractuele aansprakelijkheid of vertragingsschade opeisbaar door een derde partij bij DE KOPER. Derhalve dient BAR-OLO DE KOPER geenszins te vrijwaren.

9.4.

De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van BAR-OLO of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10:       Herroepingsrecht en terugbetaling

10.1.

Ingeval van bestelling via de webshop (aldus verkoop op afstand) heeft DE KOPER een wettelijk recht om de overeenkomst tussen PARTIJEN te herroepen gedurende de termijn zoals bepaald in artikel 10.2.

Indien DE KOPER de overeenkomst tussen PARTIJEN wenst te herroepen, dan dient hij daarvan BAR-OLO schriftelijk en binnen de gestelde termijn in kennis te brengen middels e-mail aan welkom@bar-olo.be. DE KOPER hoeft geen reden voor de herroeping op te geven.

10.2.

DE KOPER beschikt over een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst tussen PARTIJEN te herroepen. Het beginpunt om het herroepingsrecht uit te oefenen variëert, waarbij volgende regels van toepassing zijn:

a) indien het de levering van één enkel product betreft dan wel verschillende producten die op dezelfde dag worden geleverd, vangt de termijn aan de dag na ontvangst van het bestelde product door DE KOPER;
b) indien het de levering betreft van verschillende producten, die op afzonderlijke dagen worden geleverd, vangt de termijn aan de dag na ontvangst van het laatst bestelde product door DE KOPER;

10.3.

DE KOPER kan de overeenkomst tussen PARTIJEN enkel herroepen als de bestelde producten:

  • volledig zijn en aldus ongeopend;
  • voorzien zijn van hun originele labes

10.4.

DE KOPER kan het herroepingsrecht niet uitoefenen met betrekking tot:

  • de levering van goederen waarvan de prijs afhankelijk is van de schommelingen op de financiële markt waarop BAR-OLO geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
  • de levering van goederen volgens specificaties van DE KOPER of duidelijk voor een specifiek persoon bestemd;
  • de levering van goederen die snel kunnen bederven of slechts beperkt houdbaar zijn;
  • de levering van verzegelde goederen die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet kunnen worden terugggezonden en die na levering geopend zijn;
  • de levering van goederen die na levering, volgens hun aard, onherroepelijk zijn vermengd met andere producten;
  • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na dertig (30) dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van de schommelingen van de markt, waarop BAR-OLO geen invloed heeft;

10.5.

Indien DE KOPER beslist om de overeenkomst tussen PARTIJEN te herroepen, dan dient DE KOPER de geleverde producten terug te bezorgen aan BAR-OLO zonder onnodige vertraging en in elk geval niet later dan veertien (14) dagen na verzending van de kennisgeving van herroeping door DE KOPER aan BAR-OLO.

DE KOPER is gehouden de bestelde producten te verzenden aan BAR-OLO om dezelfde manier waarop DE KOPER de producten mocht ontvangen.

De kosten van retourneren zijn ten laste van DE KOPER.

10.6

Ingeval van herroeping door DE KOPER, zal BAR-OLO de door DE KOPER betaalde bedragen voor de teruggestuurde producten terugbetalen, na ontvangst van de producten. BAR-OLO behoudt zich evenwel het recht voor de terugbetaling te verminderen rekening houden met eventuele waardeverminderingen veroorzaakt door DE KOPER.

BAR-OLO zal DE KOPER terugbetalen op de kredietkaart of debetkaart die DE KOPER heeft gebruikt om te betalen op de webshop.

BAR-OLO heeft tevens het recht DE KOPER terug te betalen middels waardebonnen indien DE KOPER waardebonnen heeft gebruikt om de bestelde producten aan te kopen.

10.7.

Met huidig artikel verstrekt BAR-OLO DE KOPER de vereiste informatie voor wat betreft het herroepingsrecht van DE KOPER. DE KOPER kan zich dan ook niet beroepen op een periode van 12 maanden om de overeenkomst tussen PARTIJEN te herroepen.

Artikel 11:       Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

11.1.

Als één of meer van de bepalingen van de algemene voorwaarden ongeldig of niet-bindend zouden zijn of worden, blijven de PARTIJEN gebonden aan het resterende deel van de bepalingen.  De geldigheid, de wettigheid en de afdwingbaarheid van de overblijvende bepalingen van deze algemene voorwaarden worden hierdoor niet aangetast of verzwakt. De PARTIJEN zullen de ongeldige of niet-bindende bepaling vervangen door een bepaling die geldig en bindend is en waarvan het gevolg, gezien de inhoud en doelstelling van de algemene voorwaarden, zoveel mogelijk gelijk of gelijkaardig is aan het ongeldige of niet-bindende deel.

11.2.

Het Belgische recht zal van toepassing zijn.

Alle geschillen die voortvloeien uit en/of verband houden met de samenwerking zullen zoveel mogelijk door PARTIJEN worden opgelost door middel van onderhandelingen op een minnelijke en niet gerechtelijke en manier.

Ingeval een dergelijk geschil niet binnen een redelijke termijn tussen PARTIJEN kan worden beslecht, zal het worden voorgelegd aan de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen die de exclusieve en bindende jurisdictie zal hebben over dergelijk geschil.